Ders İçerikleri

 
 
BİRİNCİ YIL/ I. YARIYIL
 
 
BES 101 Beslenme ve Diyetetikte Temel Kavramlar (2-0-2)
Bu ders genel olarak öğrencilerin bir meslek olarak diyetisyenliği ve beslenme ve diyetetik eğitimini tanımasını sağlar. Ayrıca ders içeriğinde mesleğe yönelik uygulamalar, mevcut yönetmelikler, mesleki etik ve deontoloji, meslek ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların tanıtımı, mesleğe yönelik temel kaynaklar ve ulaşım yolları da yer almaktadır.
 
 
KİM 101 Genel Kimya I (2-2-3)
Bu dersde öğrencilerin kimyanın temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması ve kimyanın temel ilkelerinin kavranması hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde maddenin sınıflandırılması, kimyanın temel kanunları, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, karışımlar, çözeltiler ve özellikleri yer almaktadır. Bunun yanında teorik derslere paralel olarak uygulamaya yönelik deneysel çalışmalara da yer verilmektedir.  
 
 
ANA 102 Anatomi  (4-0-4)
Anatomi dersinde öğrencilerin genel olarak vücut sistemleri ve fonksiyonlarını tanımaları ve birbirleri ile ilişikilerini kavramaları hedeflenmektedir. Derste, anatomiye giriş, terminoloji, kas iskelet sistemi anatomisi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, endokrin sistem vb konular işlenmektedir.
 
 
BİY 101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0-2)
Bu derste öğrenciler genel olarak canlılar sistemi ile hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile olan ilişkilerini kavrar. Derste ayrıca, biyomoleküller, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, kalıtımın temel prensipleri mutasyon ve beslenme ile ilgili genler ve biyoteknoloji konularına da yer verilmektedir.
 
 
SOS 101 Sosyoloji (2-0-2)
Bu derste öğrenciye genel olarak sosyolojinin temel formları ve özellikleri ile sosyoloji kavramları tanıtılır. Öğrenciler derste ayrıca günümüz toplumunda insan ilişkileri organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, kültür, birey ve toplum etkileşimi, sosyalizasyon sürecinin sonuçları, grup ve organizasyon sosyal tabakalaşma, güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlar, kendi yaşam deneyimini yorumlar.
 
 
TD 101 Türk Dili I (2-0-2)
Bu dersin sonunda öğrenciler, dil ve kültür arasındaki bağlantıyı kavrayacak, Türkçenin dünya
dilleri arasındaki yerini tanıyacak, imla kurallarını uygulayacak, Türkçenin sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözdizimini açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Dersin içeriğinde; dil nedir, dil ve kültür, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, imla kuralları,  sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi konuları yer almaktadır. 
 
 
BİL 115 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I (1-2-2)
Bu derste öğrenciler bilgisayar donanım ve yazılım kavramlarını öğrenir, farklı bilgisayar yazılımlarını tanımlayabilir, ofis yazılımlarını etkin kullanabilir, bilgisayar ağı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. Dersin içeriğinde;  bilgisayarı oluşturan donanım ve yazılım parçaları, veri depolama ve aktarımı, çağdaş bilgi toplumunda veri ve bilginin önemi ve sorumlulukları, veri güvenliği işletim  sistemleri,  ofis programlarının özellikleri, sunu, hesap tabloları, bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri,internetin kullanımı yer almaktadır.
 
 
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Bu dersin amacı, öğrencilerin Türk inkılâbının amacını ve özelliklerini kavramalarını sağlamaktır. Dersin içeriğinde inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, TBMM’nin açılışı, Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, Türk İnkılabının stratejisi, Cumhuriyetin ilanı konuları yer almaktadır.
 
 
YD 101 Yabancı Dil I (4-0-4)
Bu derste öğrencilerin, temel düzeyde okuduklarını anlayabilmesi ve yazma becerisini kazanabilmesi, konuşulanları anlayabilip sözlü karşılık verebilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde, Konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma konuları yer almaktadır. 
 
 
BES 103 Türk Mutfak Kültürü (1-2-2)
Bu dersin amacı, öğrencilerin Türk mutfağının genel özelllikleri konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır. Dersin içeriğinde ayrıca Türk Mutfağının tarihsel gelişim süreçleri ve Türk Kültüründeki yeri konularıda yer almaktadır.
 
 
BİRİNCİ YIL/ II. YARIYIL
 
 
BES 102 Demografik Yapı ve Sağlık (2-0-2)
Bu derste genel demografik kavramların, bileşenlerin ve göstergelerin öğretilmesi, nüfus, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin kavranması hedeflenmektedir. Derste demografi kavramına genel bakış, veri kaynakları, Türkiye’de ve dünyadaki nüfus ve nüfus politikaları üzerine değerlendirmeler, nüfus üzerinde etkili olan faktörler ve ölçütler, nüfus artış hızı, doğum, ölüm oranları, göç, kentleşme, ülkemizde doğurganlık oranları ve bunları etkileyen faktörler, beslenme ve sağlık konularına yer verilmektedir.
 
 
KİM 102 Genel Kimya II (2-2-3)
Bu dersde öğrenciler kimyanın temel kavramları ve uygulamaları hakkındaki bilgilerini geliştirerek sıvılar, katılar ve moleküller arası özellikler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, çözünürlük ve iyon dengeleri, elektrokimya, organik kimya, fotometrik kantitatif analiz yöntemleri, protein tayin yöntemleri, redoks tepkimeleri, tepkime hızı, kimyasal denge ve deneysel çalışmalar konularında bilgi sahibi olurlar. 
 
 
FZY 102 Fizyoloji  (4-0-4)
Bu dersin sonunda öğrencilerin organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavraması, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlayabilmesi ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.  Dersin içeriğinde; hücre fizyolojisi, sinir fizyolojisi, kas fizyolojisi,  kan fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, duyu sistemi fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi, homeostazis konuları yer almaktadır.   
 
 
İKT 101 Genel İktisat (2-0-2)
Bu derste ekonominin temel kavramları, temel ekonomik sorunlar, ekonomik sistemler, fiyat teorisine giriş, tüketici dengesi, firma teorisi ve milli muhasebe kavramları ve temel makro ekonomik sorunlar olarak ekonominin işleyişe yönelik teorik eğitimin verilmesi hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde iktisadın tanımı, yöntemi, temel kavramlar, arz ve talep kavramları, esneklikler, fayda, tüketici davranışları, üretim maliyetleri, üretici dengesi, piyasa dengesi, tam rekabet piyasası, tekel piyasası ve diğer eksik rekabet piyasaları konularıda yer almaktadır.
 
 
PSK101 Psikoloji (2-0-2)
Bu dersin sonunda öğrenciler psikolojiye ilişkin temel kavramları, bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını açıklayabilecek ve tartışabilecektir. Ayrıca derste temel kavramlar, psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri, öğrenme psikolojisi, yaşam boyu gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, insan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışlara da yer verilecektir.
 
 
TD 102 Türk Dili II (2-0-2)
Bu dersin sonunda öğrenciler genel olarak anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştireceklerdir. Dersin içeriğinde, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım ve türleri, sözlü anlatım ve türleri ve edebi değeri olan eserlerin incelenmesi yer almaktadır.
 
 
BİL 116 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II (1-2-2)
Bu derste Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I dersinin devamı olarak temel tablolama ve veritabanı işlemleri, istatistik analiz paketi ve uygulamaları,  enformasyon sistemleri, karar destek sistemleri konularına yer verilmektedir.  
 
 
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Bu derste Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve temel ilkeleri ile çağdaşlaşma yolunda 
gerçekleştirilen devrimler ve Atatürkçü düşünce konularına yer verilmektedir. Ayrıca Çok Partili Hayata Geçme Devresi, Dış Politika, Türkiye’nin Jeopolitik Durumu,  Atatürk ve Devlet Hayatı, İnkılapçılık  konuları da tartışılmaktadır.
 
 
YD 102 Yabancı Dil II (4-0-4)
Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
 
 
İB 102 İletişim Becerileri II(1-2-2)
Bu derste iletişimdeki temel kavramlar ve modeller, etkili ve sözlü iletişim becerileri, etkin dinleme, sözlü sunum becerisi tartışma ve topluluk önünde konuşma konularına yer verilmektedir. 
 
 
İKİNCİ YIL/ III. YARIYIL
 
 
BES 201 Beslenme İlkeleri (4-0-4)
Besin öğelerinin kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve yetersizlik durumları, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, besin grupları, besin öğesi standartları, günlük alınması önerilen miktarlar, beslenme piramidi, besin etiketi, beslenme ve sağlık, gıda güvenliği ve güvenilirliği konularını içerir.
 
 
 
BES 203 Beslenme Biyokimyası I (3-0-3)
Vücudumuza besinler yoluyla aldığımız karbonhidratlar, proteinler, yağlar gibi makro besin öğelerinin vücuttan atılıncaya kadar geçirdiği tüm metabolik değişiklikler ve bu besin ögelerinin metabolizmaları sırasında girdiği ana metabolik yollar ile bunların birbiri ile olan ilişkilerini inceler.
 
BES 205 Besin Kimyası ve Analizleri I (2-4-4)
Çözeltiler ve kolloid sistemler, makro besin öğelerinin yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku öğelerinin özellikleri ve işlevleri konularını içerir.
 
 
 
MİK 201 Genel Mikrobiyoloji (2-2-3)
Bu derste öğrencilere gıda mikrobiyolojisinin temel prensipleri, gıdaların mikrobiyel ekolojisi, gıdalardan kaynaklanan sağlık riskleri, gıda kaynaklı infeksiyonların patogenezi, immun reaksiyonlar ve gıda infeksiyon ve intoksikasyonları hakkında bilgi verilir.
 
 
 
FYP 201 Fizyopatoloji (3-0-3)
Vücut sistemlere ilişkin patolojik durumları, nedenleri ve tedavileri açıklar.
 
 
 
YD 211 Yabancı Dil III (3-0-3)
Öğrencinin en küçüğünden en büyüğüne, zaman bölümlemelerini öğrenerek kendini tanıtmasını,  sevdikleri ve sevmedikleri olaylar ya da nesneler hakkında bilgi vermesini,  boş zamanında neler yaptığı konusunda konuşmasını, günlük yaşamda, selamlaşma, alış-veriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi önemli bazı durumlarda dilsel davranışta bulunmayı öğretir.
 
 
BES 220 Beslenme Uygulamaları I (0-8-4)
Proje yönetimi çerçevesinde bireysel ve toplumsal düzeyde beslenme uygulamalarının yer aldığı çalışmalardır.
 
 
 
İKT 201 Girişimcilik (2-0-2)
Girişimciliğin tanımı, girişimcinin özellikleri, yeni fikir yaratma, şirket kurma, dönem içinde bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli olan kapsamlı bir işletme planı hazırlatılması gibi konuları aydınlatır.
 
İKİNCİ YIL/ IV. YARIYIL
 
 
 
 
 
BES 202 Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri (2-4-4)
Besin hazırlama yöntemlerine giriş ve besin hazırlama sırasında hijyenin önemi, besin gruplarında (tahıl grubu, meyve ve sebzeler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağlı ve şekerli besinler) yer alan çeşitli besinlerin hazırlanması ve çeşitli yöntemlerle pişirilmesi), pişirmenin besin öğeleri üzerine etkileri gibi konuları kapsar. Uygulamasında ise bazı geleneksel yemek tariflerinin beslenme ilkelerine uygun olarak laboratuvarda hazırlanması şeklindedir.
 
 
 
BES 204 Beslenme Biyokimyası II (3-0-3)
Vücudumuza besinler yoluyla aldığımız vitaminler ve mineraller gibi mikro besin ögelerinin vücuttan atılıncaya kadar geçirdiği tüm metabolik değişiklikler ve bu besin ögelerinin metabolizmaları sırasında girdiği ana metabolik yollar ile bunların birbiri ile olan ilişkilerini inceler.
 
 
 
BES 206 Besin Kimyası ve Analizleri II (2-4-4)
 
 
Yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, tahıl bileşenlerinin kimyasal özellikleri ve besin hazırlamadaki fonksiyonlarını anlatan bir derstir.
 
 
 
MİK 202 Besin Mikrobiyolojisi (2-2-4)
Besin mikrobiyolojisine girişi, besinlerde mikroorganizmaların üremesini etkileyen  faktörleri, bakteri sporları ve indikatör mikroorganizmaları, besinlerin fermentasyonu, sebze ve meyvelerin bozulmasını, su, süt ve ürünlerinin bozulması ve mikrobiyolojik inceleme yöntemleri; et, et ve deniz ürünlerinin bozulmasını, besin ve suyla geçen parazitleri, mikotoksijenik küfleri ve besinlerde bozulmaya yol açan diğer mantarları, besinlerle geçen virüsleir, besin zehirlenmelerini, besinleri saklama yöntemlerini içermektedir. 
 
 
 
BES 209 Besin Kontrolü ve Mevzuatı (2-0-2)
 
 
Besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’de besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler gibi konuları içerir.
 
 
 
YD 212 Yabancı Dil IV (3-0-3)
Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme, mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme, mesleği ile ilgili konularda yazabilme, mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme gibi konuları kapsar.
 
 
 
BES 221 Beslenme Uygulamaları II (0-8-4)
 
Proje yönetimi çerçevesinde bireysel ve toplumsal düzeyde beslenme uygulamalarının yer aldığı çalışmalardır.
 
 
 
NUT 201 Introduction to Food (2-0-2)
 
 
Besinlerle ilgili tanımlar, makro ve mikro besin öğelerinin işlevleri, yetersizliği ve aşırı alımının oluşturduğu komplikasyonlar, kaynakları gibi konuların yabancı dil olarak İngilizce ile işlenmesiyle oluşan bir derstir.
 
 Yukarı