Ders İçerikleri

BİRİNCİ YIL/ I. YARIYIL

BES 109 Mesleki Oryantasyon (2-0-2)

Bu ders genel olarak öğrencilerin bir meslek olarak diyetisyenliği ve beslenme ve diyetetik eğitimini tanımasını sağlar. Ayrıca ders içeriğinde mesleğe yönelik uygulamalar, mevcut yönetmelikler, mesleki etik ve deontoloji, meslek ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların tanıtımı, mesleğe yönelik temel kaynaklar ve ulaşım yolları da yer almaktadır.

KİM 101 Genel Kimya I (2-2-3)

Bu dersde öğrencilerin kimyanın temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması ve kimyanın temel ilkelerinin kavranması hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde maddenin sınıflandırılması, kimyanın temel kanunları, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, karışımlar, çözeltiler ve özellikleri yer almaktadır. Bunun yanında teorik derslere paralel olarak uygulamaya yönelik deneysel çalışmalara da yer verilmektedir.

ANA 109 Anatomi I (3-0-3)

Anatomi dersinde öğrencilerin genel olarak vücut sistemleri ve fonksiyonlarını tanımaları ve birbirleri ile ilişikilerini kavramaları hedeflenmektedir. Derste, anatomiye giriş, terminoloji, kas iskelet sistemi anatomisi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, endokrin sistem vb konular işlenmektedir.

FZY 109 Fizyoloji I (3-0-3)

Bu dersin sonunda öğrencilerin organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavraması, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlayabilmesi ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklayabilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde; hücre fizyolojisi, sinir fizyolojisi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, duyu sistemi fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi, homeostazis konuları yer almaktadır.

SOS 101 Sosyoloji (2-0-2)

Bu derste öğrenciye genel olarak sosyolojinin temel formları ve özellikleri ile sosyoloji kavramları tanıtılır. Öğrenciler derste ayrıca günümüz toplumunda insan ilişkileri organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, kültür, birey ve toplum etkileşimi, sosyalizasyon sürecinin sonuçları, grup ve organizasyon sosyal tabakalaşma, güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlar, kendi yaşam deneyimini yorumlar.

TD 101 Türk Dili I (2-0-2)

Bu dersin sonunda öğrenciler, dil ve kültür arasındaki bağlantıyı kavrayacak, Türkçenin dünya
dilleri arasındaki yerini tanıyacak, imla kurallarını uygulayacak, Türkçenin sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözdizimini açıklayabilecek ve uygulayabilecektir. Dersin içeriğinde; dil nedir, dil ve kültür, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, imla kuralları, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi konuları yer almaktadır.

BİL119 Bilgisayar Uygulamaları I (1-2-2)

Bu derste öğrenciler bilgisayar donanım ve yazılım kavramlarını öğrenir, farklı bilgisayar yazılımlarını tanımlayabilir, ofis yazılımlarını etkin kullanabilir, bilgisayar ağı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. Dersin içeriğinde; bilgisayarı oluşturan donanım ve yazılım parçaları, veri depolama ve aktarımı, çağdaş bilgi toplumunda veri ve bilginin önemi ve sorumlulukları, veri güvenliği işletim sistemleri, ofis programlarının özellikleri, sunu, hesap tabloları, bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri,internetin kullanımı yer almaktadır.

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Bu dersin amacı, öğrencilerin Türk inkılâbının amacını ve özelliklerini kavramalarını sağlamaktır. Dersin içeriğinde inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, TBMM’nin açılışı, Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, Türk İnkılabının stratejsi, Cumhuriyetin ilanı konuları yer almaktadır.

YD 111 Yabancı Dil I (4-0-4)

Bu derste öğrencilerin, temel düzeyde okuduklarını anlayabilmesi ve yazma becerisini kazanabilmesi, konuşulanları anlayabilip sözlü karşılık verebilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde, Konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma konuları yer almaktadır.

BES 115 Beslenme Terminolojisi (2-0-2)

Bu derste eğitim süresince ve daha sonrasında meslek yaşamı boyunca kullanılacak olan beslenme ve sağlık alanı ile ilgili mesleki terimler açıklanır.

BİRİNCİ YIL/ II. YARIYIL

BİY 101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0-2)

Bu derste öğrenciler genel olarak canlılar sistemi ile hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile olan ilişkilerini kavrar. Derste ayrıca, biyomoleküller, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, kalıtımın temel prensipleri mutasyon ve beslenme ile ilgili genler ve biyoteknoloji konularına da yer verilmektedir.

KİM 102 Genel Kimya II (2-2-3)

Bu dersde öğrenciler kimyanın temel kavramları ve uygulamaları hakkındaki bilgilerini geliştirerek sıvılar, katılar ve moleküller arası özellikler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, çözünürlük ve iyon dengeleri, elektrokimya, organik kimya, fotometrik kantitatif analiz yöntemleri, protein tayin yöntemleri, redoks tepkimeleri, tepkime hızı, kimyasal denge ve deneysel çalışmalar konularında bilgi sahibi olurlar.

ANA 110 Anatomi II (3-0-3)

Anatomi dersinde öğrencilerin genel olarak vücut sistemleri ve fonksiyonlarını tanımaları ve birbirleri ile ilişikilerini kavramaları hedeflenmektedir. Derste, anatomiye giriş, terminoloji, kas iskelet sistemi anatomisi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, endokrin sistem vb konular işlenmektedir.

FZY 110 Fizyoloji II (3-0-3)

Bu dersin sonunda öğrencilerin organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavraması, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlayabilmesi ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklayabilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde; hücre fizyolojisi, sinir fizyolojisi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, duyu sistemi fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi, homeostazis konuları yer almaktadır.

PSK101 Psikoloji (2-0-2)

Bu dersin sonunda öğrenciler psikolojiye ilişkin temel kavramları, bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını açıklayabilecek ve tartışabilecektir. Ayrıca derste temel kavramlar, psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri, öğrenme psikolojisi, yaşam boyu gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, insan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışlara da yer verilecektir.

TD 102 Türk Dili II (2-0-2)

Bu dersin sonunda öğrenciler genel olarak anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştireceklerdir. Dersin içeriğinde, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım ve türleri, sözlü anlatım ve türleri ve edebi değeri olan eserlerin incelenmesi yer almaktadır.

BİL 120 Bilgisayar Uygulamaları II (1-2-2)

Bu derste Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I dersinin devamı olarak temel tablolama ve veritabanı işlemleri, istatistik analiz paketi ve uygulamaları, enformasyon sistemleri, karar destek sistemleri konularına yer verilmektedir.

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Bu derste Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve temel ilkeleri ile çağdaşlaşma yolunda
gerçekleştirilen devrimler ve Atatürkçü düşünce konularına yer verilmektedir. Ayrıca Çok Partili Hayata Geçme Devresi, Dış Politika, Türkiye’nin Jeopolitik Durumu, Atatürk ve Devlet Hayatı, İnkılapçılık konuları da tartışılmaktadır.

YD 112 Yabancı Dil II (4-0-4)

Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

BES 110 Beslenmeye Giriş (2-0-2)

İnsan beslenmesinde besin ögelerinin yapısını, özelliklerini, sınıflandırmalarını, rollerini, kaynaklarını, gereksinimlerini, yetersizlikleri ve birbiri ile olan ilişkilerini konu alan bir derstir.

İKİNCİ YIL/ III. YARIYIL

BES 201 Beslenme İlkeleri (4-0-4)

Besin öğelerinin kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve yetersizlik durumları, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, besin grupları, besin öğesi standartları, günlük alınması önerilen miktarlar, beslenme piramidi, besin etiketi, beslenme ve sağlık, gıda güvenliği ve güvenilirliği konularını içerir.

BES 203 Beslenme Biyokimyası I (3-0-3)

Vücudumuza besinler yoluyla aldığımız karbonhidratlar, proteinler, yağlar gibi makro besin öğelerinin vücuttan atılıncaya kadar geçirdiği tüm metabolik değişiklikler ve bu besin ögelerinin metabolizmaları sırasında girdiği ana metabolik yollar ile bunların birbiri ile olan ilişkilerini inceler.

BES 205 Besin Kimyası ve Analizleri I (2-4-4)

Çözeltiler ve kolloid sistemler, makro besin öğelerinin yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku öğelerinin özellikleri ve işlevleri konularını içerir.

MİK 201 Genel Mikrobiyoloji (2-2-3)

Bu derste öğrencilere gıda mikrobiyolojisinin temel prensipleri, gıdaların mikrobiyel ekolojisi, gıdalardan kaynaklanan sağlık riskleri, gıda kaynaklı infeksiyonların patogenezi, immun reaksiyonlar ve gıda infeksiyon ve intoksikasyonları hakkında bilgi verilir.

FYP 201 Fizyopatoloji (3-0-3)

Vücut sistemlere ilişkin patolojik durumları, nedenleri ve tedavileri açıklar.

YD 211 Yabancı Dil III (3-0-3)

Öğrencinin en küçüğünden en büyüğüne, zaman bölümlemelerini öğrenerek kendini tanıtmasını, sevdikleri ve sevmedikleri olaylar ya da nesneler hakkında bilgi vermesini, boş zamanında neler yaptığı konusunda konuşmasını, günlük yaşamda, selamlaşma, alış-veriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi önemli bazı durumlarda dilsel davranışta bulunmayı öğretir.

BES 220 Beslenme Uygulamaları I (1-2-2)

Proje yönetimi çerçevesinde bireysel ve toplumsal düzeyde beslenme uygulamalarının yer aldığı çalışmalardır.

İKT 201 Girişimcilik (2-0-2)

Girişimciliğin tanımı, girişimcinin özellikleri, yeni fikir yaratma, şirket kurma, dönem içinde bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli olan kapsamlı bir işletme planı hazırlatılması gibi konuları aydınlatır.

İKİNCİ YIL/ IV. YARIYIL

BES 202 Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri (2-4-4)

Besin hazırlama yöntemlerine giriş ve besin hazırlama sırasında hijyenin önemi, besin gruplarında (tahıl grubu, meyve ve sebzeler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağlı ve şekerli besinler) yer alan çeşitli besinlerin hazırlanması ve çeşitli yöntemlerle pişirilmesi), pişirmenin besin öğeleri üzerine etkileri gibi konuları kapsar. Uygulamasında ise bazı geleneksel yemek tariflerinin beslenme ilkelerine uygun olarak laboratuvarda hazırlanması şeklindedir.

BES 204 Beslenme Biyokimyası II (3-0-3)

Vücudumuza besinler yoluyla aldığımız vitaminler ve mineraller gibi mikro besin ögelerinin vücuttan atılıncaya kadar geçirdiği tüm metabolik değişiklikler ve bu besin ögelerinin metabolizmaları sırasında girdiği ana metabolik yollar ile bunların birbiri ile olan ilişkilerini inceler.

BES 206 Besin Kimyası ve Analizleri II (2-4-4)

Yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, tahıl bileşenlerinin kimyasal özellikleri ve besin hazırlamadaki fonksiyonlarını anlatan bir derstir.

MİK 202 Besin Mikrobiyolojisi (2-2-4)

Besin mikrobiyolojisine girişi, besinlerde mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörleri, bakteri sporları ve indikatör mikroorganizmaları, besinlerin fermentasyonu, sebze ve meyvelerin bozulmasını, su, süt ve ürünlerinin bozulması ve mikrobiyolojik inceleme yöntemleri; et, et ve deniz ürünlerinin bozulmasını, besin ve suyla geçen parazitleri, mikotoksijenik küfleri ve besinlerde bozulmaya yol açan diğer mantarları, besinlerle geçen virüsleir, besin zehirlenmelerini, besinleri saklama yöntemlerini içermektedir.

BES 209 Besin Kontrolü ve Mevzuatı (2-0-2)

Besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’de besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler gibi konuları içerir.

YD 212 Yabancı Dil IV (3-0-3)

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme, mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme, mesleği ile ilgili konularda yazabilme, mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme gibi konuları kapsar.

BES 221 Beslenme Uygulamaları II (1-2-2)

Proje yönetimi çerçevesinde bireysel ve toplumsal düzeyde beslenme uygulamalarının yer aldığı çalışmalardır.

BES 102 Demografik Yapı ve Sağlık (2-0-2)

Bu derste genel demografik kavramların, bileşenlerin ve göstergelerin öğretilmesi, nüfus, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin kavranması hedeflenmektedir. Derste demografi kavramına genel bakış, veri kaynakları, Türkiye’de ve dünyadaki nüfus ve nüfus politikaları üzerine değerlendirmeler, nüfus üzerinde etkili olan faktörler ve ölçütler, nüfus artış hızı, doğum, ölüm oranları, göç, kentleşme, ülkemizde doğurganlık oranları ve bunları etkileyen faktörler, beslenme ve sağlık konularına yer verilmektedir.

BES 219 Hastalarla İletişim (2-0-2)

Bu derste hasta ile iletişimdeki temel kavramlar ve modeller, etkili ve sözlü iletişim becerileri, etkin dinleme, sözlü sunum becerisi tartışma ve topluluk önünde konuşma konularına yer verilmektedir.

ÜÇÜNCÜ YIL/ V. YARIYIL

BES 301 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I (2-2-4)

Ders kapsamında yetişkinlerde ağırlık yönetiminin, yeme bozukluklarının, kardiyovaskular aterosklerotik hastalıklarının, diabetes mellitusun, gastrointestinal sistem hastalıklarının beslenme ile olan ilişkisi incelenmektedir.

BES 303 Anne ve Çocuk Beslenmesi (2-2-4)

Ders kapsamında gebelik ve emziklilik dönemi fizyolojisi, sorunları, gereksinmesi ve beslenmesi, prematüre, 0-1 yaş, okul öncesi, okul çağı ve adolesan çağının özellikleri, gereksinimleri ve beslenmesi, anne sütünün önemi, çocuk mamaları ve özellikleri gibi konular işlenmektedir. Uygulamasında ise vakalar üzerinden gidilmektedir.

BES 305 Toplu Beslenme Sistemleri I (3-0-3)

Derste toplu beslenme ve önemi, toplu beslenme yapılan kurumlardaki sistemler, yönetimi ve organizasyonu, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, maliyet kontrolü gibi konuları kapsamaktadır.

BES 307 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması (3-0-3)

Ders kapsamında toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi, beslenme durumunu saptama yöntemleri, antropometrik ölçümleri ve uygulanması, klinik belirtiler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, beslenme durumunu tarama testleri/araçları, bireysel besin tüketim araştırmaları gibi konular işlenmektedir.

BİO 301 Biyoistatistik (2-2-4)

Ders kapsamında biyoistatistik bilimine giriş, temel bilgi teknolojileri ve tıp bilişimi, tıp bilimlerinde bilimsel araştırma ve planlama, tanımlayıcı istatistikler, çalışma düzenleri, örnekleme yöntemleri, örnek hacminin belirlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, parametre tahminleri, hipotez testlerine giriş, parametrik testler, parametrik olmayan testler, kategorik veri analizi, korelasyon analizi, doğrusal regresyon analizi, tanı testlerinin değerlendirilmesi, verilerin tablo ve grafiklerle gösterimi, araştırmaların rapor haline getirilmesi, sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler gibi konular işlenmektedir.

YD 311 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma (2-0-2)

Dersin sonunda öğrenciler yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme, normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme, dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme, yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme kelime dağarcığını geliştirebilme yeteneğine sahip olacaklardır.

BES 320 Diyetetik Uygulamaları I (0-2-4)

Hastalıkların diyet tedavisi, halk sağlığı sorunları, besinler ve besin teknolojileri ile ilgili güncel makaleler araştırılıp ve tartışılmaktadır.

BES 309 Sporcu Beslenmesi (2-0-2)

Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji ve makro besin öğeleri, sporcuların mikro besin öğeleri, antrenman / müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme özellikleri, sıvı tüketiminin önemi, ergojenik yardım, vücut kompozisyonu ve ağırlık kontrolü, farklı koşullarda egzersizde beslenme özellikleri anlatılmaktadır.

ÜÇÜNCÜ YIL/ VI. YARIYIL

BES 302 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II (2-2-4)

Derste karaciğer, böbrek, nörolojik, psikiyatrik, enfeksiyon gibi hastalıkların beslenme ile olan ilişkisi, enteral-parenteral beslenme, besin-ilaç etkileşimi gibi konular işlenmektedir.

BES 304 Çocuk Hastalıklarında Beslenme (2-2-4)

Derste akut gastroenteritler, malnütrisyon, malabsorbsiyonlar, diyabet, metabolizma hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi diğer çocuk hastalıkları ile beslenme arasındaki ilişki ve enteral-parenteral beslenme gibi konular işlenmektedir.

BES 306 Toplu Beslenme Sistemleri II (3-0-3)

Ders kapsamında toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler, geniş çapta hazırlama pişirme ve servis yöntemleri, toplu beslenme sistemlerinde oluşan artıklar ve önleme yolları, satın alma ve depolama teknikleri, hijyen / HACCP yönetimi, yeni üretim sistemleri gibi konuları içermektedir.

BES 308 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi (3-0-3)

Derste, toplumda görülen beslenme sorunlarının tanımlanması, bu hastalıkların (PEM, obezite, vitamin-mineral yetersizlikleri, diş çürükleri, osteoporoz vs.) epidemiyolojisi, önlenmesi veya sağlığın korunması ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması gibi konular yer almaktadır.

BİO 302 Bilimsel Araştırma Teknikleri (2-2-4)

Derste, bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma planlama, planlamada uygun çalışma ve kontrol gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma, değişkenlerin ölçümü gibi konular yer almaktadır.

YD 312 İş Hayatı İçin İngilizce (2-0-2)

Bu ders özgeçmiş hazırlama, iş başvuru mektubu ve görüşmesinde bulunma, telefonla görüşme, toplantılara katılma, bilgilendirici ve değerlendirme raporları yazma, sunu hazırlama, haber, makale, deneme, değerlendirme raporları ve bilgi raporları gibi bütün metinleri okuyabilme, metinleri yorumlayabilme, iş dünyasıyla ilgili konuları değerlendiren, bilgi sağlayan konuşmalar yapma ve sosyal durumlara yönelik diyalog becerilerini geliştirme, iş ingilizcesine ilişkin kelimeleri tanıma ve uygulama gibi konular içermektedir.

BES 321 Diyetetik Uygulamaları II (0-2-4)

Hastalıkların diyet tedavisi, halk sağlığı sorunları, besinler ve besin teknolojileri ile ilgili güncel makaleler araştırılıp ve tartışılmaktadır.

BES 314 Fitoterapi (2-0-2)

Tıbbi amaçlı kullanılan bitki türlerinin ihtiva ettiği etken maddeleri, bu etken maddelerin nasıl elde edildiğini ve bunların fitoterapik ve aromaterapik özelliklerini öğretilmektedir.

DÖRDÜNCÜ YIL/ VII. YARIYIL

BES 401 Proje Çalışması I (0-2-2)

Öğrenci danışmanı denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasını planlar, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansları belirterek rapor halinde sunar.

BES 423 Klinik Çocuk Beslenme Uygulamaları I (2-4-6)

Bu derste çocuk hastalıklarının klinik diyetetik uygulamaları, çocuk beslenmesi ve klinikteki vakaların tıbbi beslenme tedavileri öğretilmektedir.

BES 425 Klinik Yetişkin Beslenme Uygulamaları I (2-4-6)

Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi, besin – ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral paranteral beslenme konularının hastanede uygulaması yapılmaktadır.

BES 427 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı I (2-4-6)

Toplu beslenme yapılan kurumlardaki yönetim, organizasyon, yapılan işler ve işleyiş öğretilmektedir.

BES 429 Seçmeli Beslenme Uygulamaları (2-4-6)

Beslenme ve diyetetik alanında elde edilen teorik bilgiler farklı çalışma alanlarında uygulanılmakta, eğitim becerisi kazanılmakta, gözlemler tartışılmakta, raporlama ve öneri getirme konusunda bilgi ve beceri kazanılmaktadır.

YD 411 Mesleki Yabancı Dil I (2-0-2)

Öğrencilerin mesleki alana ait özel ihtiyaçlarını karşılayacak okuma, yazma, dineleme ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

BES 416 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı (2-0-2)

Beslenme eğitimi konusunda hedef ve davranışların belirlenmesi, beslenme eğitimi planlama ve değerlendirme öğrenilir ve çeşitli projelerle beslenme eğitimi pekiştirilir.

DÖRDÜNCÜ YIL/ VIII. YARIYIL

BES 402 Proje Çalışması II (0-2-2)

Öğrenci danışmanı denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasını planlar, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansları belirterek rapor halinde sunar.

BES 424 Klinik Çocuk Beslenme Uygulamaları II(2-4-6)

Bu derste çocuk hastalıklarının klinik diyetetik uygulamaları, çocuk beslenmesi ve klinikteki vakaların tıbbi beslenme tedavileri öğretilmektedir.

BES 426 Klinik Yetişkin Beslenme Uygulamaları II (2-4-6)

Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi, besin – ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral paranteral beslenme konularının hastanede uygulaması yapılmaktadır.

BES 428 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı II (2-4-6)

Toplu beslenme yapılan kurumlardaki yönetim, organizasyon, yapılan işler ve işleyiş öğretilmektedir.

BES 430 Toplum Sağlığı Uygulamaları (2-4-6)

Toplumda sık görülen beslenme yetersizliği hastalıkları ve beslenme ile ilişkili kronik hastalıklar ve toplum beslenmesi alanındaki uygulamaları öğrenilmektedir.

YD 412 Mesleki Yabancı Dil II (2-0-2)

Öğrencilerin mesleki alana ait özel ihtiyaçlarını karşılayacak okuma, yazma, dineleme ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

BES 413 Applied Nutrition II (2-0-2)

Beslenme konusunda klinik uygulamalar üzerine İngilizce yapılan yayınlar takip edilmektedir.

 Yukarı